Tillbaka till Skafferiet
 

Ekonomi

Många är väl dom som har undrat om Gud verkligen bryr sig om våra pengar? Och vår ekonomi? Man skulle ju kunna tycka att det är alldeles för världsligt och oväsentligt för Gud att bryr sig om såna saker.

Men faktum är att Jesus talar väldigt mycket om pengar i sin undervisning, och det står faktiskt mer om pengar än om himlen om jag kommer ihåg rätt från nån statistik jag läste. I alla fall så står det mer om pengar och ekonomi än vad vi kanske tror...!

Men det är ju så att Gud är intresserad av allt som rör våra liv. Han vill att det ska gå bra, och han vill lära oss sin väg i allt. Även  ekonomi. Och han är en Gud som bryr sig om allt det som bekymrar oss. Och många av oss känner nog igen sig i att kanske de största orosmolnen vi har är ekonomiska?

Det är så underbart att ha en Gud som tar hand om oss på alla områden. även det här. Vi behöver växa i tro på en omsorgsfull Gud, som har en verklig fadersomsorg om oss. Vilken god Far skulle strunta i sina barns behov? Ingen! och Gud är en fullkomligt god Far för oss.

Så låt Gud tala sitt levande ord till dig om din ekonomi. Det finns nycklar till att få se välsignelse på det ekonomiska området i Bibeln. En sådan nyckel är att ge! Ofta tänker vi att om jag spar då får jag mer. men i Guds Rike är det så att när du ger till Guds verk, så sår en säd, och kan förvänta att Gud ger tillbaks i rikligt mått! Bli en givare!

2 Kor 9:6-12

Besinnen detta: den som sår sparsamt, han skall ock skörda sparsamt;
men den som sår rikligt, han skall ock skörda riklig välsignelse.
Var och en give efter som han har känt sig manad i sitt hjärta,
icke med olust eller av tvång, Ty»gud älskar en glad givare».
 

Men Gud är mäktig att i överflödande mått låta all nåd komma eder till del, så att I alltid i allo haven allt till fyllest och i överflöd kunnen giva till allt gott verk,
efter skriftens ord:» Han utströr, han giver åt de fattiga,
hans rättfärdighet förbliver evinnerligen.» 10 Och han som giver såningsmannen
»säd till att så och bröd till att äta», han skall ock giva eder utsädet och låta det föröka sig och skall bereda växt åt eder rättfärdighets frukt.
 

I skolen bliva så rika på allt, att I av gott hjärta kunnen giva allahanda gåvor, vilka, när de överlämnas genom oss, skola framkalla tacksägelse till Gud.
 Ty det understöd, som kommer till stånd genom denna eder tjänst, skall icke allenast avhjälpa de heligas brist, utan verka ännu långt mer genom att framkalla många tacksägelser till Gud.

 

Luk 6:38
Given, och eder skall bliva givet. Ett gott mått, väl packat, skakat och överflödande, skall man giva eder i skötet; ty med det mått som I mäten med skall ock mätas åt eder igen.

Fil 4:19
Så skall ock min Gud, efter sin rikedom, i fullt mått och på ett härligt sätt i Kristus Jesus giva eder allt vad I behöven.
 

Matt 7:7-11
Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet. 8 Ty var och en som beder, han får; och den som söker, han finner; och för den som klappar skall varda upplåtet. 9 Eller vilken är den man bland eder, som räcker sin son en sten, när han beder honom om bröd, 10 eller som räcker honom en orm, när han beder om fisk? 11 Om nu I, som ären onda, förstån att giva edra barn goda gåvor, huru mycket mer skall icke då eder Fader, som är i himmelen, giva vad gott är åt dem som bedja honom!
 

Matt 17:24-27
Och när de hade kommit till Kapernaum, trädde de som uppburo tempelskatten fram till Petrus och sade:» Plägar icke eder mästare betala tempelskatt?»
 Han svarade:» Jo.» När han sedan hade kommit hem, förekom honom Jesus med frågan:» Vad synes dig, Simon? Av vilka taga jordens konungar tull eller skatt, av sina söner eller av andra människor?» 
Han svarade:» Av andra människor.» Då sade Jesus till honom:» Alltså äro då sönerna fria.  Men för att vi icke skola bliva dem till en stötesten, så gå ned till sjön och kasta ut en krok.
Tag så den första fisk som du drager upp, och när du öppnar munnen på den skall du där finna en silverpenning. Tag den, och giv den åt dem for mig och dig.»
 

Texterna är från 1917 års översättning
Läs gärna den här översättningen som är lättare att förstå:

Svenska Folkbibelns översättning

 

På denna sida kommer bakgrunder och  clipartbilder från:

 

Tillbaka till skafferiets första sida